Selvmotsigelser og logiske brister i Bibelen

3. Generelt fra det Gamle Testamentet

Ingen som leser det Gamle Testamentet uten religiøse skylapper kan nekte for at den er litt av et kaos. Ikke bare finner vi de obligatoriske inkonsistensene mellom ulike tekster, men flere av de enkelte tekstene bærer preg av å være brutalt redigert sammen fra flere ulike kilder uten å ta nevneverdig hensyn til konsistensen. Før vi i det hele tatt har rukket å bli ferdige med de to første kapitlene av første Mosebok, står vi opp til ørene i selvmotsigelser. Eksempler følger i fleng.

Ateistene
Hedningsamfunnet

Publisert:

Sist oppdatert: 12.12.2010 kl 09:37

Hva ble skapt i hvilken rekkefølge?

 • Himmel og jord
 • Lyset
 • En merkelig solid konstruksjon kalt "himmelhvelvingen" skapt for å skille "vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen" (?!?)
 • Hav og kontinenter
 • Sol og måne (samt resten av universet med alle sine trillioner av stjerner, nærmest som en ettertanke)
 • Sjødyr og Fugler
 • Landdyr
 • Mann og kvinne (samtidig)
 • Planter

1 Mosebok 1

 • Jord og himmel
 • Vann (i form av damp fra jordens indre)
 • Mannen (av jord)
 • Plantene
 • Dyrene
 • Kvinnen (av mannens ribben)

1 Mosebok 2:4-23

Hvor raskt skulle Adam dø?

Skal jorden vare evig?

Har det noensinne levd et rettferdig menneske?

 • Noah var "rettferdig og ulastelig" (1 Mosebok 6:9, 1 Mosebok 7:1). Job var ”ulastelig og rettskaffen” (Job 1:1, Job 2:3). Kong Josias "gjorde hvad rett var i Herrens øine" og "hadde omvendt sig til Herren av alt sitt hjerte og av all sin sjel og av all sin styrke efter hele Mose lov" (2 Kongebok 22:1-2, 23:25). Sakarias og Elisabet var rettferdige, og "vandret ulastelig i alle Herrens bud og forskrifter" (Lukas 1:5-6)
 • "De er alle avveket, alle tilsammen fordervet; det er ingen som gjør godt, enn ikke én" (Salmenes bok 14:3, Salmenes bok 53:4). "...for det finnes ikke et rettferdig menneske på jorden, som bare gjør godt og aldri synder" (Predikeren 7:20). "Det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en" (Romerne 3:10). Alle har syndet (Romerne 3:23).

Hvor mange dyr av hvert slag hadde Noah med seg om bord i Arken?

Når gikk Noah om bord i arken?

Hvor lenge varte flommen?

Skal Gud utrydde alt liv på nytt?

Hvor mange språk eksisterte før byggingen av Babels tårn?

Hvem var far til Salah?

Hvor gammel var Tarah da han døde?

Hvor lang tid gikk det fra Gud opprettet sin pakt med Abraham til Moses mottok loven?

 • Loven ble gitt 430 år etter at Gud opprettet pakten med Abraham (Galaterne 3:16-17).
 • Israelittene bodde 430 år i Egypt (2 Mosebok 12:40-41). Jakob var 130 år da han og sønnene kom til Egypt (1 Mosebok 47:28). Isak var 60 år da Jakob ble født (1 Mosebok 25:26). Abraham var 100 år da Isak ble født (1 Mosebok 21:5). Abraham var 99 år gammel da pakten ble opprettet, altså året før Isak ble født (1 Mosebok 17:1-4). Dvs. at tiden fra pakten ble inngått til utvandringen fra Egypt = 430 + 130 + 60 + 1 = 621, og moses mottok loven etter utvandringen fra Egypt.

Var Gud kjent for Abraham og Isak Under navnet Herren [1]?

Hvem ga navn til Be’erseba?

Hvem var far til Basmat?

Hvem var far til Laban?

Hva skulle Jakob kalles?

Hvem var Elifas’ sønner?

Var Sibeon hevitt eller horitt?

Var Mahli sønn av Levi?

Hvem var Benjamins sønner?

Hvem var far til Ard og Na’aman?

Hvem var stamfar til den tolvte av Israels stammer?

Hvor ble Jakob begravet?

Fra hvem mottok Moses loven?

Hva var de ti bud som stod skrevet på steintavlene som Moses mottok av Gud på Sinaifjellet?

 • Ta deg i vare så du ikke slutter en pakt med innbyggerne i landet (for at de ikke skal bli en snare og lokke deg til å tilbe andre guder).
 • Du skal ikke lage støpte gudebilder.
 • Du skal holde de usyrede brøds høytid.
 • Alt som kommer først fra mors liv hører Herren til.
 • Du skal hvile på den sjuende dagen.
 • Du skal holde festen for hvetehøsten og festen for frukthøsten.
 • Tre ganger om året skal alle menn tre fram for Herren.
 • Du skal ikke ofre blodet av Herrens slaktoffer sammen med syret brød.
 • Du skal bringe det beste av førstegrøden til Guds hus.
 • Du skal ikke koke et kje i melken fra moren.

2 Mosebok 34:12-26, 2 Mosebok 34:27-28

 • Du skal ikke ha andre guder enn Jahve.
 • Du skal ikke lage eller tilbe noe utskåret gudebilde.
 • Du skal ikke misbruke Guds navn.
 • Du skal holde hviledagen hellig.
 • Du skal hedre far og mor.
 • Du skal ikke slå i hjel.
 • Du skal ikke drive hor.
 • Du skal ikke stjele.
 • Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.
 • Du skal ikke begjære din nestes hustru, eiendom, etc…

5 Mosebok 5:4-22

Hvor mange døde i pesten (som straff for å tilbe Ba'al-Peor)?

Hvor døde Aron?

Hvem var far til Akan?

Inntok Josva hele Kana’an?

Utryddet Josva folket i Geser?

Erobret Josva Megiddo og Dor?

 • Kongene av Megiddo og Dor er med på listen over konger som ble slått av Josva (Josva 12:7-23).
 • Megiddo og Dor var uerobret etter Josvas tid (Dommernes 1:27).

Hvor mange byer arvet Judas barn i lavlandet?

 • "I lavlandet: Estaol(1) og Sora(2) og Asna(3) og Sanoah(4) og En-Gannim(5), Tappuah(6) og Haenam(7). Jarmut(8) og Adullam(9), Soko(10) og Aseka(11) og Sa'ara'im(12) og Adita'im(13) og Haggedera(14) og Gederota'im(15) - fjorten byer med tilhørende landsbyer"(Josva 15:33-36)

Hvilken stamme arvet Estaol og Sora?

Hvilken stamme tilhørte Ajalon?

Var Samuel efra’imitt eller levitt?

Hvor lenge var paktens ark i Abinadabs hus?

Utryddet Saul amalekittene?

Hvem var far til Akan?

Var Samuel efra’imitt eller levitt?

Hvem var Samuels førstefødte sønn?

Hvem var far til Kis?

Hvor mange sønner hadde Isai?

Hvem drepte Goliat?

Var David kjent for Saul før dette?

Var Akimelek far til eller sønn av Abjatar?

Spurte Saul Herren om hjelp mot filisterne?

Hvordan døde Saul?

Døde hele Sauls familie?

 • "Således døde Saul og hans tre sønner og hele hans hus; de døde alle sammen" (1 Krønikebok 10:6).
 • Sauls sønn Isboset var konge i to år etter Sauls død (2 Samuel 2:7-10).

Hvem var den andre av sønnene David fikk i Hebron?

Hvor mange sønner fikk David i Jerusalem?

Hvor drepte Herren Ussa for å røre ved arken?

Hvor mange hestefolk tok David fra Hadadeser?

Hvor mange syriske stridsvogner beseiret David?

Hvor mange sønner hadde Absalom?

Hvem var far til Amasa?

Hvor mange barn hadde Sauls datter Mikal?

Hvor mange ganger syndet David?

 • Davids eneste synd noensinne var å sende Uria i døden (1 Kongebok 15:5).
 • David syndet så grovt ved å gjennomføre en folketelling (?!?), at Gud drepte 70 000 mann som straff (2 Samuel 24:10-17).

Hvem påvirket David til å gjennomføre folketellingen?

Hva var resultatet av folketellingen?

Hvor mange år med hungersnød kunne David velge som straff?

Hvem var høvedsmann for drabantene?

Hvor mye betalte David for treskeplassen og oksene?

Hvor mange stallrom hadde Salomo for sine vognhester?

Hvor mange oppsynsmenn hadde Salomo?

Hvilken stamme tilhørte Hirams mor?

Hvor mye rommet Salomos "støpte hav"?

Hva inneholdt paktens ark?

 • "Det var ikke noget i arken uten de to stentavler som Moses hadde lagt ned der ved Horeb, dengang Herren gjorde pakt med Israels barn da de drog ut av Egyptens land" (1 Kongebok 8:9, 2 Krønikebok 5:10).
 • "...og paktens ark, som var klædd rundt om med gull, og i denne var en gullkrukke med manna og Arons stav, som hadde blomstret, og paktens tavler" (Hebreerne 9:4).

Hvor mange var Salomos arbeidsformenn?

Hvor mange talenter hadde Hirams folk
med fra Ofir?

Hvem var Abias morfar?

Var Asa sønn eller sønnesønn av Ma’aka?

Fjernet Asa offerhaugene?

Når døde Baesa?

Hvor lenge hersket Omri?

Fjernet Josafat offerhaugene?

Når ble Akasja konge?

Hvordan døde Akajsa?

 • "Akasja [...] flyktet [...] og tok veien til havehuset; men Jehu satte efter ham og ropte: Slå også ham ned! Og de slo ham ned i hans vogn i Gur-kleven ved Jibleam, og han flyktet til Megiddo og døde der" (2 Kongebok 9:27).
 • "Så søkte han efter Akasja, og han blev grepet mens han holdt sig skjult i Samaria, og de førte ham til Jehu og drepte ham" (2 Krønikebok 22:9).

Når ble Joakas konge?

Hvor lenge regjerte Jotam?

Hvor døde kong Josias?

Hvem ble konge etter Jojakim?

 • Hans sønn Jojakin (2 Kongebok 24:6).
 • "Derfor sier Herren så om Judas konge Jojakim: Han skal ikke ha nogen ætling som skal sitte på Davids trone" (Jeremia 36:30).

Hvem satte Nebukadnesar til konge i Jojakins sted?

Så Sedekias Babels konge Nebukadnesar?

 • "Så sier Herren, Israels Gud: Gå og tal til Judas konge Sedekias og si til ham: Så sier Herren: Se, jeg gir denne by i Babels konges hånd, [...] og dine øine skal se Babels konges øine" (Jeremia 34:2-3).
 • Sedekias ble blindet før han ført til Babylon (2 Kongebok 25:7).

På hvilken dag ble tempelet i Jerusalem brent?

Hvor høye var søylehodene på søylene som Salomo hadde laget til tempelet?

På hvilken dag ble Jojakin løslatt?

Hva var slektsleddene mellom Joram og Josias?

 • Joram, Akasja, Joas, Amasja, Asarja, Jotam, Akas, Esekia, Manass, Amon, Josias (1 Krønikebok 3:11-14).
 • Joram, Ussias, Jotam, Akas, Esekias, Manasse, Amon, Josias (Matteus 1:8-10).

Hvem var far til Jekonja?

Hvem var far til Serubabel?

Hvem var Semajas sønner?

 • "Semajas sønner var Hattus(1) og Jigal(2) og Bariah(3) og Nearja(4) og Safat(5), seks i tallet" (1 Krønikebok 3:22).

Hvem var Jedutuns sønner?

 • "det er Jedutuns sønner: Gedalja(1) og Seri(2) og Jesaja(3), Hasabja(4) og Mattitja(5), seks i tallet" (1 Krønikebok 25:3).

Hvor mange gull- og sølvkar førte Sesbassar med seg da de bortførte dro fra Babel til Jerusalem?

 • "Tallet på dem var: tretti gullfat, tusen sølvfat, ni og tyve offerkniver, tretti gullbeger, fire hundre og ti sølvbeger av næst beste slag og tusen andre kar" (Esra 1:7-10).
 • "Karene av gull og sølv var i alt fem tusen og fire hundre. Alt dette førte Sesbassar med sig da de bortførte drog op fra Babel til Jerusalem" (Esra 1:11).

Hvor mange mann returnerte til Juda fra Babel?

Hvor mye ga folket til gjenreisningen av tempelet?

 • 61000 dariker i gull, 5000 miner i sølv og 100 prestekjoler (Esra 2:69).
 • 20000 dariker i gull, 2000 miner i sølv og 67 prestekjoler (Nehemias 7:72).

Hvem var far til Sakarja?

___________________________________________________
1. "Herren" er en oversettelse av tetragrammet JHVH (Jahve).

Nøkkelord

Siste nytt i Meninger Vis flere

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn

Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Min respekt for din religion ender først når du bruker den til å skade mennesker og dyr.

Totalt fravær av rasisme er ikke det samme som rasisme

Åpent brev til Laial Ayoub som svar på hennes påstand i Utrop i går om at rasisme mot muslimer er et voksende problem

Man er imponert...

Man er imponert...

Historieløs, men på hvilket nivå?

Nei takk, Erna!

Kjære Erna, jeg liker deg egentlig veldig godt. Men nå har du bomma.

Godbiter fra Visjon Norge

Godbiter fra Visjon Norge

Så lenge det finnes slike mennesker, er det behov for Hedningsamfunnet

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukeronto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...