Selvmotsigelser og logiske brister i Bibelen

4. Generelt fra det Nye Testamentet

 

Uavhengig av hva jeg personlig mener om Bibelens innhold, skal jeg være den første til å si at det spennende å studere dens tilblivelse. Faktisk er det langt mer interessant å lese OM Bibelen enn å lese I Bibelen. Her kan selvmotsigelsene i teksten være til stor hjelp for å forstå de ulike forfatternes perspektiver og biaser. Når man har kvittet seg med de teologiske brillene, blir det for eksempel raskt klart at mye i det Nye Testamentet best kan forstås i lys av motsetninger mellom rivaliserende grupper av kristne.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.12.2010 kl 23:54

Ateistene
Hedningsamfunnet

Forskere har lenge vært klar over en fundamental motsetning mellom en konservativ jødisk fraksjon representert ved apostler som Peter ("Kefas") og en kristendom beregnet på hedningene, bl.a. representert ved Paulus. Sentrale stridsspørsmål var hvorvidt hedningene måtte konvertere til jødedommen før de kunne bli kristne, hvorvidt de kristne var forpliktet til å følge moseloven samt hvorvidt frelse var oppnålig gjennom gjerninger (Matteus 16:27, 19:17, 25:41-46, Jakob 2:14, 2:17, 2:21-25 etc.) eller kun gjennom tro (Romerne 1:16-17, 3:20,28, 4:2,13, 5:1, 10:9, Galaterne 2:16, 3:11-12, Efeserne 2:8-9 etc.).

En direkte referanse til en slik konflikt finner vi i Galaterne 2:11-14, mens 2 Korintierne 11:3-4 advarer mot predikanter som forkynner "en annen Jesus". For Paulus og hans likesinnede var selve kjernen i budskapet at de kristne ble befridd fra Moseloven ved at Jesus sonet for menneskenes synder på korset (se for eksempel Romerne 10:4, Galaterne 3:13, 4:4-5, Efeserne 2:15, Hebreerne 7:18, 8:13). På den andre siden kan ordene som legges i munnen på Jesus i Matteus 5:17-19 oppfattes som svar på tiltale til Paulus og hans tilhengere fra en mer reaksjonær jødisk fraksjon.

Også mellom evangelistene finner vi avslørende mønstre av likhet og ulikhet. I følge det eldste evangeliet (Markus) var Jesus ikke kjent som Messias i sin levetid, Jesus selv holdt sin identitet hemmelig (Markus 1:24-25,3:11-12,8:29-30,9:9), og selv ikke hans egne disipler forsto hvem han var eller hva han snakket om (Markus 4:13, 8:14-21). Hos Matteus står Jesus åpent frem som Messias fra første stund, og disiplene er aldri i tvil om hva han representerer. Sammenlikn. f.eks. Markus 6:51-52 og Matteus 14:32-33. Symptomatisk i så måte er det at åpenbarings-scenen i Markus 1:10-11/Lukas 3:21-22 mest av alt likner en privat åpenbaring til Jesus selv ("Du er min sønn") mens Matteus 3:16-17 forvandler den til en offentlig kunngjøring ("Dette er min sønn"). Flere eksempler følger.

Hvor mange slektsledd var det mellom og David Jesus?

 • 28 slektsledd f.o.m David t.o.m Jesus (Matteus 1:6-16).
 • 43 slektsledd (med helt andre navn) f.o.m David t.o.m Jesus (Lukas 3:23-31).
 • Jesu mor var en Jomfru og ble fruktsommelig med den hellige ånd, følgelig kunne ikke Jesus være beslektet med David gjennom Josef i det hele tatt (Matteus 1:18-23, Lukas 1:34-35).
 • Messias er ikke Davids sønn (Markus 12:35-37).

Hvor dro Maria og Josef etter Jesu fødsel?

Visste Maria og Josef at Jesus var Guddommelig?

 • Maria blir på mirakuløst vis gravid med den hellige ånd, og engelen Gabriel annonserer at barnet er guddommelig (Matteus 1:20-23, Lukas 1:26-38).
 • Likevel, forstår ikke foreldrene hva Jesus snakker om, når han sier han hører til i sin fars hus (tempelet i Jerusalem) (Lukas 2:43-50).
 • Jesu familie trodde han var fra forstanden (Markus 3:21).

Var døperen Johannes en reinkarnasjon av profeten Elia?

Visste Johannes at Jesus var Messias?

 • Johannes har vitnet om at Jesus er Guds sønn. Han døper med vann for å åpenbare Jesus for Israel (Johannes 1:29-34). Johannes sier at han selv trenger å døpes av Jesus (Matteus 3:13-14). Etter at Jesus er døpt av Johannes, åpner himmelen seg, og en røst fra himmelen erklærer at Jesus er Guds sønn (Matteus 3:16-17, Markus 1:9-11, Lukas 3:21-22).
 • Senere sender Johannes sine disipler til Jesus for å spørre om han er den som skal komme, eller om de skal vente på en annen (Matteus 11:2-3, Lukas 7:18-20).

Hva gjorde Jesus like etter dåpen?

Hvordan rekrutterte Jesus Peter?

 • Peter og Andreas skal ut og fiske, og Jesus ber dem heller bli med han og fiske mennesker (Matteus 4:18-20, Markus 1:16-18).
 • Peter har strevet hele natten uten å få noen fangst. Jesus ber han kaste ut sine garn på nytt, og Peter haler i land en kjempefangst (Lukas 5:2-11).
 • Peters bror Andreas løper til Peter og forteller at de har funnet Messias, etter å ha hørt Johannes snakke om Jesus (Johannes 1:35-42).

Hvem var den tolvte disippelen?

Kontaktet mannen med den syke tjeneren Jesus personlig?

Hvor mange besatte menn møtte Jesus ved Galileasjøen?

Nærmere bestemt hvor skjedde dette?

Hvorfra kom kvinnen med den besatte datteren?

Hvor mange blinde helbredet Jesus på vegen til Jeriko?

Når kastet Jesus kjøpmennene ut av tempelet?

Hvor ble Jesus salvet?

Ba Jesus om for sitt liv?

Hva gjorde Judas med sølvpengene han mottok for å forråde Jesus?

Hvordan døde Judas?

Hva sa Jesus til Pilatus?

Hvem bar Jesu kors?

På hvilken dag ble Jesus korsfestet?

Når på døgnet ble Jesus korsfestet?

Spottet de andre korsfestede forbryterne også Jesus?

 • Ja, "de som var korsfestet sammen med ham" (i bestemt form flertall) spottet han (Markus 15:32, Matteus 27:44).
 • Bare en av forbryterne spottet Jesus og ble irettesatt av den andre (Lukas 23:39-42).

Hva var Jesu siste ord på korset?

Hvem var kvinnene som kom til Jesu grav?

Var graven åpen da kvinnene kom?

Hvem møtte kvinnene ved graven?

Hadde noen gjenoppstått fra de døde før Jesus?

Fortalte kvinnene disiplene at Jesus var gjenoppstått?

Hvem var de(n) første Jesus åpenbarte seg for etter oppstandelsen?

Hvor åpenbarte Jesus seg for resten av disiplene?

Når ble Jesus tatt opp til himmelen?

Hvor var Jesus da han ble hentet opp til himmelen?

Har noen andre enn Jesus steget opp til himmelen?

Er Jesus allmektig?

Er Jesus Gud?

 • Ja: "I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.[...] Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss" (Johannes 1:1, Johannes 1:14). "jeg og Faderen, vi er ett" (Johannes 10:30). "den som ser mig, ser ham som har sendt mig" (Johannes 12:45). "For i ham bor hele guddommens fylde legemlig" (Kolossenserne 2:9). "Vis samme sinnelag som Jesus Kristus. Enda han var Gud holdt han ikke på sine rettigheter". (Filippenserne 2:5-6).
 • Nei: "Men Jesus sa til ham: Hvorfor kaller du mig god? Ingen er god uten én, det er Gud" (Markus 10:18, Lukas 18:19). "å sitte ved min høire og ved min venstre side, det tilkommer det ikke mig å gi nogen, men det gis dem som det er beredt av min Fader" (Matteus 20:23). "Men hin dag eller time vet ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men alene min Fader" (Markus 13:32, Matteus 24:36). "Min Fader! er det mulig, da la denne kalk gå mig forbi! Dog, ikke som jeg vil, men som du vil!" (Matteus 26:39, Markus 14:36, Lukas 22:42). "For jeg har ikke talt av mig selv, men Faderen, som har sendt mig" (Johannes 12:49). "Faderen er større enn jeg" (Johannes 14:28).

Når skal Guds rike komme?

 • Før apostlene har rukket å forkynne evageliet over hele Israel (Matteus 10:23).
 • Ikke før evangeliet er forkynnet over hele verden (Matteus 24:14).

___________________________________________________
1. Forfatteren har neppe vært lokalkjent i Galilea, ettersom verset gir inntrykk av at Gerasa ligger like ved Galileasjøen mens avstanden i virkeligheten er på hele 5 mil.
2. For Johannes symboliserer Jesus "Guds lam, som bærer verdens synd".
3. Opprinnelig hentet fra Salmenes Bok 22.2. Som andre har påpekt, høres sitatet ikke akkurat ut som noe man skulle forvente å høre fra noen som hadde planlagt det slikt.

Siste nytt i Meninger

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn

Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Min respekt for din religion ender først når du bruker den til å skade mennesker og dyr.

Åpent brev til Laial Ayoub som svar på hennes påstand i Utrop i går om at rasisme mot muslimer er et voksende problem

 
Man er imponert...

Historieløs, men på hvilket nivå?

Kjære Erna, jeg liker deg egentlig veldig godt. Men nå har du bomma.

Godbiter fra Visjon Norge

Så lenge det finnes slike mennesker, er det behov for Hedningsamfunnet