Nå er vi muligens slemme...

... men det får være, denne kommer man ikke utenom!

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.09.2010 kl 14:25

Fant denne på et nettsted, sier ikke hvor, og anonymiserer personen, men vi MÅ ta den med! Den er noen få dager gammel.
I seg sjøl er den hysterisk morsom, men hvis man tenker litt utover ufrivillig humor, er den også dypt tragisk.
Både fordi den illustrerer hvor hjernevasket det går an å bli, som klarer "argumentere" på denne måten, og hvor umulig det er å argumentere med religiøse.

"En ting mange ateister ser ut til å glemme er at Bibelen er Guds ord. Altså stilles ikke samme sannhetskrav til den som til den empiriske virkeligheten gjennom hvilken vi tolker våre liv. Følgelig vil det, ved studier av naturen, fremgå at Jesu ord åpenbarer seg ikke bare i den tekstlig-hermeneutiske tolkningstradisjon, men sågar i selve Skaperverket som sådan, herunder innbefattet de kontekstuelle rammene gjennom hvilke vi bedriver tolkning, eller snarere forståelse, av naturen og dens mest grunnleggende bestanddeler.

Ateistenes arroganse har altså, muligvis som følge av Dawkins, Hitchens og andre nyateister, antatt så groteske proporsjoner at vi som kristne finner det nødvendig å presisere at debatten aldri har handlet om hvorvidt Gud eksisterer, siden vi jo vet, takket være Bibelen såvel som skaperverket, at han gjør det. Snarere handler debatten om en begrepsavklaring hvor vi bestreber oss på å presisere våre begreper i en slik grad at de kan anta en karakter med hvilken de later til å være i overensstemmelse med de av Gud nedfelte handlingsregler eller snarere moralske tilbøyeligheter som umulig kan ha blitt til ved ren darwinistisk evolusjon alene -- men som snarere må tilskrives en bakenforliggende virkelighet som likesom kommer til syne i hele Skaperverket som en slags eterisk, allestedsnærværende substans det kun er de færreste forunt å ta del i eller få innblikk i.

Som kristne er det derfor vår oppgave å skjerpe diskursen ved å spille ballen over til ateistenes banehalvdel, en banehalvdel som altså er tilsølt av både gjørme og spillere som løper hit og dit og slynger seg over motspillerne i tide og utide, hvorpå det oppstår bruduljer, håndgemeng og ordkløyveri ingen av partene, men aller minst ateistene, kan være tjent med.

Slik har det seg at vi, med fare for å bli for presis, kan sette likhetstegn mellom ateistenes arroganse og Darwins villfarelser slik de kom til uttrykk i den tekstlig-hermeneutiske diskursen han uvilkårlig innledet da han, likesom ved en ren tilfeldighet, snublet over kjensgjerninger (eller snarere illusjoner) som, ved å vris og vrenges til det ugjenkjennelige, ble det bakteppet de nye ateistene begynte å bygge sin livsanskuelse på, en livsanskuelse som i stor grad preges av en servil underdanighet overfor Dawkins og Hitchens og andre autoriteter som serverer lettvinte poenger og usannheter om Bibelens sanne budskap slik det kommer til uttrykk gjennom den kristelig-teologiske tradisjon vi har lært å kjenne ved å sette oss i kontakt med de åndsmaktene som finner det nødvendig å bestrebe seg på større grad av kommunikasjon mellom de ulike åndssfærer vårt univers og dets søster-universer består av.

Og Jesu ord fant jo nettopp sitt mest pregnante uttrykk i verkene til St. Thomas, som utarbeidet et komplett system for å anskueliggjøre det guddommeliges mer obskure sider, herunder englenes og de andre åndsveseners natur. Altså står også ateistene i stor gjeld, mye større enn de skulle tro, til St. Thomas, siden han begunstiget dem med et komplett hermeneutisk system som synes spesialdesignet til å tolke og forstå virkelighetens mange tilsynekomster slik de arter seg for mennesker og andre livsvesener som ennå ikke er rede til å få innsikt i det guddommeliges sanne natur, slik dette kommer til uttrykk i de hinsidige sfærer som utgjør Himmelens grunnleggende bestanddeler, innbefattet de ulike hierarkier av engler, lysvesener, ånder og andre skapninger som unndrar seg empirisk granskning og som vanskelig lar seg klassifisere, veie eller måle i labforsøk -- i særdeleshet slike forsøk ateistene, i sin av arroganse ansporede vanvare, etterspør. "

Siste nytt i Hjemme

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

Årsmøte

Etter det åpne møtet, ca kl 17:00 (2.12.17), er du velkommen til Hedningsamfunnets 44. årsmøte. I kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, altså.

Luther - jubileum

Det er i år 500 år siden reformasjonen, og det har forsåvidt blitt feiret gjennom hele året, men DnKs store kveld var 31.10, på sjølve årsdagen. I den anledning måtte også HS markere.

 
Luthers lille brune

Ronnie Johanson har samlet mange "gode" sitater, fra hhv Gud, Allah og Luther, i sine "små brune". Den siste kommer godt til rette i disse dager.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Lavmål fra NRK

Når NRK presenterer en quiz, forventer man seriøsitet, på alle nivå. Desto mer overraskende, at de bommer på samtlige nivå, både rene enkle fakta og litt mer komplekse saker.

AnnonseAnnonse