Nå er vi muligens slemme...

... men det får være, denne kommer man ikke utenom!

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.09.2010 kl 14:25

Ateistene
Hedningsamfunnet

Fant denne på et nettsted, sier ikke hvor, og anonymiserer personen, men vi MÅ ta den med! Den er noen få dager gammel.
I seg sjøl er den hysterisk morsom, men hvis man tenker litt utover ufrivillig humor, er den også dypt tragisk.
Både fordi den illustrerer hvor hjernevasket det går an å bli, som klarer "argumentere" på denne måten, og hvor umulig det er å argumentere med religiøse.

"En ting mange ateister ser ut til å glemme er at Bibelen er Guds ord. Altså stilles ikke samme sannhetskrav til den som til den empiriske virkeligheten gjennom hvilken vi tolker våre liv. Følgelig vil det, ved studier av naturen, fremgå at Jesu ord åpenbarer seg ikke bare i den tekstlig-hermeneutiske tolkningstradisjon, men sågar i selve Skaperverket som sådan, herunder innbefattet de kontekstuelle rammene gjennom hvilke vi bedriver tolkning, eller snarere forståelse, av naturen og dens mest grunnleggende bestanddeler.

Ateistenes arroganse har altså, muligvis som følge av Dawkins, Hitchens og andre nyateister, antatt så groteske proporsjoner at vi som kristne finner det nødvendig å presisere at debatten aldri har handlet om hvorvidt Gud eksisterer, siden vi jo vet, takket være Bibelen såvel som skaperverket, at han gjør det. Snarere handler debatten om en begrepsavklaring hvor vi bestreber oss på å presisere våre begreper i en slik grad at de kan anta en karakter med hvilken de later til å være i overensstemmelse med de av Gud nedfelte handlingsregler eller snarere moralske tilbøyeligheter som umulig kan ha blitt til ved ren darwinistisk evolusjon alene -- men som snarere må tilskrives en bakenforliggende virkelighet som likesom kommer til syne i hele Skaperverket som en slags eterisk, allestedsnærværende substans det kun er de færreste forunt å ta del i eller få innblikk i.

Som kristne er det derfor vår oppgave å skjerpe diskursen ved å spille ballen over til ateistenes banehalvdel, en banehalvdel som altså er tilsølt av både gjørme og spillere som løper hit og dit og slynger seg over motspillerne i tide og utide, hvorpå det oppstår bruduljer, håndgemeng og ordkløyveri ingen av partene, men aller minst ateistene, kan være tjent med.

Slik har det seg at vi, med fare for å bli for presis, kan sette likhetstegn mellom ateistenes arroganse og Darwins villfarelser slik de kom til uttrykk i den tekstlig-hermeneutiske diskursen han uvilkårlig innledet da han, likesom ved en ren tilfeldighet, snublet over kjensgjerninger (eller snarere illusjoner) som, ved å vris og vrenges til det ugjenkjennelige, ble det bakteppet de nye ateistene begynte å bygge sin livsanskuelse på, en livsanskuelse som i stor grad preges av en servil underdanighet overfor Dawkins og Hitchens og andre autoriteter som serverer lettvinte poenger og usannheter om Bibelens sanne budskap slik det kommer til uttrykk gjennom den kristelig-teologiske tradisjon vi har lært å kjenne ved å sette oss i kontakt med de åndsmaktene som finner det nødvendig å bestrebe seg på større grad av kommunikasjon mellom de ulike åndssfærer vårt univers og dets søster-universer består av.

Og Jesu ord fant jo nettopp sitt mest pregnante uttrykk i verkene til St. Thomas, som utarbeidet et komplett system for å anskueliggjøre det guddommeliges mer obskure sider, herunder englenes og de andre åndsveseners natur. Altså står også ateistene i stor gjeld, mye større enn de skulle tro, til St. Thomas, siden han begunstiget dem med et komplett hermeneutisk system som synes spesialdesignet til å tolke og forstå virkelighetens mange tilsynekomster slik de arter seg for mennesker og andre livsvesener som ennå ikke er rede til å få innsikt i det guddommeliges sanne natur, slik dette kommer til uttrykk i de hinsidige sfærer som utgjør Himmelens grunnleggende bestanddeler, innbefattet de ulike hierarkier av engler, lysvesener, ånder og andre skapninger som unndrar seg empirisk granskning og som vanskelig lar seg klassifisere, veie eller måle i labforsøk -- i særdeleshet slike forsøk ateistene, i sin av arroganse ansporede vanvare, etterspør. "

Siste nytt i Hjemme

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

For innmelding i Ateistene

Religiøs polarisering blir større. Ateistene vil være et alternativ for den som ønsker en rasjonell tilnærming til verden.

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

 
Historien bak et påskestunt

Hva skal et nakent kors brukes til?

Fra Fritanke.no

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn