Skolegudstjenester

Her er den formelle teksten som skolene har å forholde seg til.

Tekst:

Publisert:

Ateistene
Hedningsamfunnet

De siste dagene har det vært litt snakk om diverse kristelige ting i skolen, les f.eks om bordbønn her, om lovlige pålegg her og her.

Kommunene har helt nylig fått tilsendt et rundskriv om skolegudstjenester.

"Gudstjenester i skoletiden

Utdanningsdirektoratet har tidligere, i brev til fylkesmennene datert 27. november 2007, presisert på hvilket grunnlag skolene kan arrangere eller delta på gudstjenester og gitt råd for gjennomføringen. Direktoratet ønsker en mest mulig felles håndtering av dette spørsmålet som kommer hvert år.

Skolen kan gjennomføre gudstjenester som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling. Gudstjenesten kan ikke være en del av RLE-faget.

Viktige forutsetninger for gjennomføringen er

  • at det skjer i samarbeid og forståelse med hjemmene
  • at det er enkelt for hjemmene å forstå hva de eventuelt skal be seg fritatt for
  • at det er gitt informasjon i så god tid at hjemmene som ønsker det, med rimelig frist kan melde om fritak
  • at skolen har sørget for ikke-diskriminerende fritaksordninger eller alternativer som er gode for dem som melder fritak
  • at hjemmet ikke må gi ut informasjon om egen tro

Dersom skolen ønsker å arrangere eller delta på en gudstjeneste, bør dette tas opp med foreldre i forkant, for eksempel gjennom samarbeidsutvalg eller foreldreråd. Det må gis utfyllende informasjon om arrangementet i god tid. For de som melder fritak, må skolen tilby ikke-diskriminerende fritaksordninger gjennom likeverdige alternative tilbud.

Gudstjenesten bør ikke gis karakter av semesteravslutning, da en avslutning skal være samlende for alle elever på skolen. Avslutningsarrangementer, og andre markeringer i løpet av skoleåret som er ment å inkludere alle elever, bør derfor legges til skolen, slik at alle kan delta.

I rundskriv F-15-07 omhandles tiltak i forbindelse med Den europeiske menneskerettighetsdomstols dom av 29. juni 2007. Her fremgår det blant annet følgende:

”Dommen omtaler også deltagelse i religiøse aktiviteter (bønn, salmesang, gudstjenester og lignende) og uttrykker bekymring, spesielt for de yngste elevene. Departementet ber derfor skolene være spesielt aktsomme overfor de laveste klassetrinnene.”

Det presiseres at skoleeier har ansvar for at skolene drives i samsvar med opplæringsloven med tilhørende forskrifter, herunder Læreplanverket for Kunnskapsløftet, og menneskerettsloven."

Nøkkelord

Siste nytt i Barn/unge

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn

 
Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Min respekt for din religion ender først når du bruker den til å skade mennesker og dyr.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Lavmål fra NRK

Når NRK presenterer en quiz, forventer man seriøsitet, på alle nivå. Desto mer overraskende, at de bommer på samtlige nivå, både rene enkle fakta og litt mer komplekse saker.